เป้าหมาย

เป้าประสงค์ 

 

1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 

3. โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ที่ชัดเจน

 

4. โรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

 

5. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลการจัดการศึกษา

 

6. โรงเรียนมีระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

 

7. ครูทุกคนมีกระบวนการเรียนการสอนที่บ่มเพาะปัญญาภายใน ส่งเสริมปัญญาภายนอก และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

 

8. ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

 

9. ครูทุกคนมีการตรวจสอบและประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

10. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

 

Additional information