มุมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

มุมเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษา

  • บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  โรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ ผู้วิจัย นายชาญวิทย์  สันดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนทับทิมสยาม ๐๖ คลิ๊ก

Additional information