จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม  อำเภอภูสิงห์  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ชั้นเรียน จำนวนห้อง จำนวยนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 1 10 9 19
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 1 17 16 33
รวมระดับชั้นอนุบาล 2 27 25 52
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2 17 10 27
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 2 13 15 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1 10 8 18
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1 14 14 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 17 14 31
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 10 9 19
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 6 11 10 21
รวมทั้งสิ้น 10 109 966 205

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

Additional information