จำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555

โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม  อำเภอภูสิงห์  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ชั้นเรียน จำนวนห้อง จำนวยนักเรียน
ชาย หญิง รวม
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 1 15 8 23
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 1 6 11 17
รวมระดับชั้นอนุบาล 2 21 19 40
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 12 16 28
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 1 7 8 15
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1 11 18 29
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1 9 7 16
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1 11 9 20
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1 10 9 19
รวมระดับชั้นประถมศึกษา 6 60 67 127
รวมทั้งสิ้น 8 81 86 167

หมายเหตุ  ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

Additional information