ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาญวิทย์  สันดอน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ภูมิลำเนา : บ้านละลม

ประวัติการศึกษา

 • ระดับประถมศึกษา  โรงเรียนบ้านละลม
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนขุขันธ์
 • ระดับปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏสุรินทร์
 • ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา
 • ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  การบริหารการศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประวัติการทำงาน

 • ครูโรงเรียนบ้านตะแบง (ตชด.สงเคราะห์) (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนอนุบาลภูสิงห์)
 • ครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตาล
 • ผู้อำนวยการโรงรียนทับทิมสยาม ๐๖
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม (ปัจจุบัน)

 

Additional information