คำขวัญโรงเรียน

  • พิมพ์

คำขวัญ

เรียนดี     กีฬาเด่น   เน้นคุณธรรม   ชี้นำชุมชน