พันธกิจ

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
  2. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
  4. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
  5. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสานการมีส่วนร่วมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
  7. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี และการจัดระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  8. มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวที
  9. ส่งเสริมการอนุรักษ์แบบแผนประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  10. เตรียมความพร้อมของครู ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้เสียในโรงเรียนสู่สังคมอาเซียน

Additional information