พันธกิจ

พันธกิจ

 

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

 

2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล จัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่มืออาชีพ

 

4. จัดการศึกษาโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อมและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

 

        5. จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Active Leaning)

 

6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

 

Additional information