วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม

ภายในปี 2556 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ประสานการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีเทคโนโลยีทางการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำนึกแห่งความพอเพียง นำการปฏิบัติสู่ชุมชน มีความพร้อมสู่สังคมอาเซียน

Additional information