การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน


              ตามที่โรงเรียนได้ประกาศให้นักเรียนได้เรียนที่บ้าน (Study from home) ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 2 - 7 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น จากการประเมินสถานการณ์จากทุกฝ่าย ทั้งผู้นำชุมชน และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลละลม แล้ว ขณะนี้มีประชาชนเดินทางกลับมารักษาตัวที่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงที่นักเรียนจะไปคลุกคลีหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย อาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้

           ดังนั้น โรงเรียนจึงแจ้งขยายเวลาให้นักเรียนทำการเรียนอยู่ที่บ้าน (Study from home) ครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ในระหว่างที่นักเรียนเรียนอยู่ที่บ้าน โรงเรียนได้ประชุมและแจ้งวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้ครูผู้สอนทุกคน เช่น 1) การสอน On hand โดยครูจะแจกหนังสือเรียน แบบฝึกหัด ใบความรู้ ใบงานให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่บ้านและส่งการบ้านครูเพื่อประเมินผลเป็นระยะ ๆ ตามที่ครูนัดหมาย 2) การจัดการเรียนการสอนแบบ On Demand โดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดคลิปการสอนที่ครูผลิตขึ้น หรือ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.dltv.ac.th หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) การจัดการเรียนการสอนแบบ On air ผ่านโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล หรือรูปแบบอื่น ๆ ที่ครูเห็นว่าเหมาะสม

       เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเข้าสู่สภาวะปกติ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบทางสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ค และแจ้งเป็นหนังสือราชการอีกครั้งหนึ่ง

 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                นายชาญวิทย์ สันดอน
         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม
                     9 สิงหาคม 2564

หมายเหตุ    ขอความร่วมมือผู้ปกครองตอบแบบสอบถาม ที่โรงเรียนได้ส่งลิงค์ไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วย ขอบคุณครับ

 

ลิงค์ แบบสอบถาม 

Additional information