พิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

111111

วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันถวายราชสดุดีเนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทางโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 อันประกอบไปด้วยกิจกรรมถวายราชสดุดี และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การทำความสะอาดทั้งในและนอกสถาานศึกษา ของลูกเสือ-เนตรนารี ภาพกิจกรรม

 

Additional information