เอกสารการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี 2560 ภูสิงห์เกมส์ 2560

เอกสารการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี 2560 ภูสิงห์เกมส์ 2560

 

1. เว็บไซต์สำหรับสมัครกีฬา/ กรีฑา

2. เว็บไซต์ตรวจสอบการสมัคร และโหลดไฟล์ เอกเซล

 

3. งบหน้าใบสมัครกีฬา 

4. ใบสมัครกีฬา/กรีฑา (อนุบาลส่งใบสมัคร ส่วนระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้นเก็บไว้ที่โรงเรียน)

 5. รายการกีฬา-กรีฑา 

 6. ประกาศ ใบแปะหน้าคำสั่งกีฬาระดับอำเภอและระดับเขตพื้นที่การศึกษา

 7. แบบรายงานผลการแข่งขันกีฬา-กรีฑา

 8. รวมเอกสารดาวน์โหลดการแข่งขันกีฬา ภูสิงห์เกมส์ 2560

 9. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอภูสิงห์ ปีการศึกษา 2560

 

Additional information