ครู D.A.R.E. ในโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน”

ครแดร

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560  ครู D.A.R.E.  ในโครงการ “การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน”  เข้ามาอบรมให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นกับนักเรียน  เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากยาเสพติด  และควบคุมความรุนแรงโดยการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตำรวจ  สาธารณสุข  โรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชนปลูกจิตสำนึกของเด็กนักเรียนและเยาวชน  ให้มีความรู้ความเข้าใจ  และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย  สุขภาพอนามัย  และส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม  ตลอดความมั่นคงของชาติ  ภาพกิจกรรม

 

Additional information