หลักธรรมคำสอนจากพระธรรมทูต

พระธรรมทต

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 พระธรรมทูตได้เข้ามาอบรมให้กับนักเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในตัวเอง และปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ภาพกิจกรรม

Additional information