พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

111111

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ซึ่งเป็นผู้สั่งสมประสบการณ์ ชี้ทางสว่างให้กับชีวิต ถือเป็นคุณธรรมชั้นสูงที่ควรถือไปปฏิบัติ ภาพกิจกรรม

Additional information