ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน (ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)

ทำความสะอาด

            14 พฤษภาคม 2560  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯและ ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน สถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกบริเวณโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความอนุเคราะห์พัฒนาโรงเรียนในครั้งนี้ ชมภาพกิจกรรม

Additional information