กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565

     วันที ่13 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 เพื่อทอดถวาย ณ ที่พักสงฆ์บ้านธาตุ และที่พักสงฆ์บ้านธาตุทอง ขออนุโมทนาบุญกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคนที่ร่วมกันทำบุญในครั้งนี้  

ประมวลภาพกิจกรรมแห่เทียนพรรษา 

การอบรมภาษาไทยผ่านวรรณกรรมเพื่อการคิดขั้นสูง

 ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคมได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้บนฐานสมรรถนะ (ภาษาไทยวรรณกรรม) โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมเชิงระบบ จังหวัดศรีสะเกษผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting และกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านบทเรียนออนไลน์  มีผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 200 คนในหลาย ๆ station ทั้งโรงเรียนนำร่องฯทั้งรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ขอขอบคุณ มูลนิธิสยามกัมมาจล และโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาที่ให้การสนับสนุนและเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ประมวลภาพกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษา ณ ที่พักสงฆ์บ้านธาตุและบ้านธาตุทอง

  วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม โดยคณะครูทุกคนได้ร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษาวัดในเขตบริการทั้ง 2 วัด คือ ที่พักสงฆ์บ้านธาตุ  และ ที่พักสงฆ์บ้านธาตุทอง ประมวลภาพกิจกรรม 

การอบรมออนไลน์ (zoom meeting) การวัดผลประเมินผลฐานสมรรถนะ

   เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม โดยคณะครูทุกคนได้เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผลตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ โดยคณะวิทยากรจาก โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาและเครื่องข่ายโรงเรียน node เช่น โรงเรียนบ้านตะเคียนราม  โรงเรียนบ้านปะทาย เป็นต้น ประมวลภาพกิจกรรม   

รับการนิเทศออนไลน์จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 คณะครูได้ประชุมออนไลน์เพื่อรับการนิเทศออนไลน์จาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ประมวลภาพกิจกรรม

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙
  2. รายงานขอจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช 105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขั้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) , เอกสารประกวดราคาจ้างก่องสร้างด้วยการปะกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) , ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคา
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ตามประกาศ โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม กำหนดระยะเวลา ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
  4. รับมอบต้นกล้าหญ้าแฝก

Additional information