อบรมพัฒนาทักษะอาชีพแก่นักเรียน

 

 วันที่ 10 กันยายน 2562 

         โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดจากขยะ เนื่องจากขยะบางประเภทสามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ บางประเภทสามารถรีไซเคิลได้ และบางประเภทไม่สามารถรีไซเคิลได้ ดังนั้น การนำขยะมารีไซเคิลจึงเป็นอีกทางเลือกในการนำวัสดุที่เหลือใช้นั้นไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดปริมาณขยะ ปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้สวยงาม ร่มรื่น เป็นการลดมลพิษทางอากาศให้แก่โรงเรียนได้อย่างยั่งยืน

โดยดำเนินการนำยางรถยนต์วัสดุเหลือใช้ มาแปรรูปเป็นกระถางเพื่อปลูกต้นไม้ พืชผักสวนครัว นำมาตกแต่ง เป็นองค์ประกอบของสวน สร้างสรรค์งานศิลปะเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ และรายได้ ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ ในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆ ลดปริมาณขยะเหลือศูนย์ (ZERO WASTE) และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. นักเรียนยากจนพิเศษนำยางรถยนต์เหลือใช้มาแปรรูป เป็นกระถางปลูกต้นไม้ พัฒนาทักษะวิชาชีพ เป็นชิ้นงาน ศิลปะตกแต่งสวนในโรงเรียนได้

๒. นักเรียนยากจนพิเศษนำยางรถยนต์ เหลือใช้มาแปรรูปกระถางปลูกต้นไม้ ปลูกพืชผักสวนครัว ใช้ให้เกิด ประโยชน์ และสร้างรายได้

การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความชำนาญจากบ้านธาตุ ในการอบรมครั้งนี้ มีเนื้อหาการอบรม

ส่วนที่ ๑. ภาคทฤษฎี ให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับยางรถยนต์

ส่วนที่ ๒. ภาคปฏิบัติ นักเรียนฝึกทดลองปฏิบัติงานจริง เสริมสร้างความเข็มแข็ง โดยมีวิทยากรให้คำปรึกษา คอยดูแนะนำ

ส่วนที่ ๓. เป็นการประเมินผล

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีเปิด-ปิด กีฬาฟุตบอล 7 คน ธาตุคัพ ครั้งที่ 1

    เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลละลมร่วมกับโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ได้จัดการจัดกีฬาฟุตบอล ๗ คน ต้านภัยยาเสพติด “ธาตุคัพ”ครั้งที่ ๑   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข้มแข็ง และห่างไกล ยาเสพติดและเพื่อจัดหาทุนซื้อถ้วยชามและแก้วน้ำให้นักเรียนโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม จำนวน ๒๑๘ คน ตามนโยบายลดขยะพสาสติกในโรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เริ่มดำเนินการแข่งขันตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา (ลงแข่งขันเฉพาะวันเสาร์ – วันอาทิตย์)  ณ สนามโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม     ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ  และจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล  อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และในพิธีปิดได้รับเกียรติจากนายทวิด  มลิพันธ์ กำนันตำบลละลมให้เกียรติมาเป็นประธาน  กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ  ประมวลภาพกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

วนเดก1

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน มีความร่าเริงแจ่มใสและเกิดความสนุกสนาน รู้จักรักใคร่กลมเกลียว แบ่งปันซึ่งกันและกัน ภาพกิจกรรม 

วันปีใหม่ 2562

ปใหม

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่มีกิจกรรมการแสดงของน้อง ๆ อนุบาล และการแลกเปลี่ยนของรางวัล สร้างความสุข สนุกสนานแบบพอเพียงแก่คณะครูและนักเรียนตามประสาโรงเรียนเล็ก ๆ

           เนื่องในโอกาสปีใหม่ ปีหมู 256/ นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ที่ทุกท่านนับถือจงโปรดดลบันดาลให้คณะครู นักเรียนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและทุกๆ ท่าน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญตลอดปีใหม่นี้ และปีต่อ ๆ ไป ภาพกิจกรรม

อบรมยาเสพติด ครูแดร์

999999

วันจันทร์ที่ 22 เดือนมกราคม 2562 ครูแดร์ได้เป็นเกียรติมาอบรมนักเรียน เรื่อง โทษของยาเสพติด และภัยอันตรายที่เราคาดไม่ถึง ภาพกิจกรรม

Additional information