ประวัติโรงรียน

ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป

          โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.. 2490   เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านโกแดง โดยความร่วมมือของกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ชาวบ้านธาตุ  บ้านโกแดง  และบ้านโก   ได้จัดหาที่ดินมอบให้สร้างโรงเรียน  จำนวน  1 แปลง ขนาดกว้าง  3 เส้น  1 วา ยาว 3 เส้น   2 วามีอาณาเขต   ดังนี้

ทิศเหนือ          จดที่ดินของนางสอ  นบน้อม    นายอุก  เสาสา  และนายทัน  อินชะตา

ทิศตะวันออก     จดถนนสาธารณะ

ทิศใต้             จดถนนสาธารณะ

ทิศตะวันตก      จดหนองน้ำสาธารณะ  และนางสมัย  เกิดกล้า

รวมเนื้อที่ตามทะเบียนราชพัสดุ  ที่ศก.787  ทั้งสิ้น  9  ไร่  2  งาน   14  ตารางวา

ต่อมา  ในปี พ. . 2538 โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม โรงเรียนบ้านโกแดง  เป็น  โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม   เหตุผลคือ  แต่เดิมนั้น โรงเรียนตั้งอยู่ที่บ้านธาตุ   มีหมู่บ้านมาร่วมเรียน คือ   บ้านโพธิ์ทอง  บ้านโกแดง   บ้านโก   จึงให้ชื่อว่า  โรงเรียนบ้านโกแดงต่อมาหมู่บ้านโกแดงไปเรียนที่โรงเรียนบ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา) หมู่บ้านโก และบ้านโพธิ์ทอง ไปเรียนที่โรงเรียนเคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง   จึงเหลือเขตบริการของโรงเรียนเพียงบ้านธาตุ  และบ้านธาตุทอง  จึงได้เปลี่ยนชื่อเพื่อเอกลักษณ์ของหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่  ชาวบ้านในเขตบริการจะได้เกิดความรู้สึกในความเป็นเจ้าของมากยิ่งขึ้น

เมื่อเริ่มก่อตั้ง  ได้มีการก่อสร้างอาคารแบบชั่วคราวจำนวน  1  หลัง  ขนาด 2  ห้องเรียนยกพื้นสูง  1  เมตร พื้นปูด้วยกระดาน  หลังคามุงด้วยหญ้าคา  เปิดเรียนครั้งแรก  มีครู  1  คน  นักเรียน 48 คน ต่อจากนั้นจึงได้มีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามดำดับดังนี้

..  2491  สร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน  1  หลัง ขนาด  3  ห้องเรียน

.. 2492  ต่อเติมอาคารเรียนและเปลี่ยนวัสดุเป็นไม้เนื้อแข็ง  มุงหลังคาด้วยหญ้าคา

.. 2507  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  โดยกรมสามัญศึกษา  ให้สร้างอาคาร

                        เรียนถาวร แบบ ป. 1 .  ขนาด  3 ห้องเรียน   กว้าง  9  เมตร  ยาว  27  เมตร  ใช้งบประมาณค่า  ก่อสร้าง  50,000บาท ต่อมาอาคารหลังกล่าวชำรุดทรุดโทรมมาก ไม่สามารถจะซ่อมแซมได้  จึงได้ขอจำหน่าย เมื่อปี พ..  2533    

.. 2518 ได้รับงบประมาณ สร้างบ้านพักครู แบบ ศก. 14   จำนวน  1 หลัง     ขนาด 2  ห้องนอน  1 ห้องครัว  ไม่มีห้องน้ำ  ใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง  35,000  บาท

..  2523ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียน แบบ  ศก.  04  จำนวน  1 หลัง 3ห้องเรียน ขนาดกว้าง  8   เมตร  ยาว  27 เมตร  งบประมาณค่าก่อสร้าง  160,000  บาท   และได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างส้วม  1  หลัง  5  ที่  ใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง  40,000  บาท  ปัจจุบันส้วมหลังนี้ชำรุดใช้การไม่ได้  จึงขอจำหน่ายเมื่อปี  .. 2532  และได้รับการอนุมัติใน  ปี  .. 2533

.. 2524ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน แบบ ศก.23  จำนวน  1  หลัง ใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง   25,000  บาท

.. 2525ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ   ไอ.แฮป 1 ชุด (3  ถัง) ใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง  20,000  บาท 

.. 2526 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ  ศก. 04  โดยต่อเติมชั้นล่าง  ขนาด 3  ห้องเรียน  ใช้งบประมาณค่าต่อเติม  90,000  บาท

..  2527  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างเรือนเพาะชำ  แบบ พ. 1 จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน15,000 บาท  ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมจนใช้การไม่ได้  จึงได้ขอจำหน่ายเมื่อ พ.. 2534

..  2533  -ได้มีนายแนน  โสดาพรม  นักการภารโรง ร่วมกับญาติได้สร้างซุ้มประตูก่ออิฐฉาบปูน  มอบให้โรงเรียน  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  12,000  บาท

- นายอุปถัมป์ นางสุปรียา  วงศ์ตรี และนางอมร   ทองคำ  ได้ร่วมกันเสียสละเงินส่วนตัวต่อเติมและปรับปรุงที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านที่ไม่ใช้แล้ว ให้เป็นบ้านพักชั่วคราวโดยจัดทำเป็น  2  ห้องนอน  ห้องครัว  1  ห้อง   ห้องน้ำ ห้องส้วม   1  ห้องค่าต่อเติมและปรับปรุงทั้งสิ้น 11,095  บาท เนื่องจากโรงเรียนไม่มีบ้านพักครูเพียงพอให้พักอาศัยได้

- คณะครูและนักการภารโรง  ได้ร่วมกันเสียสละเงินส่วนตัว  จ้างรถเกรด  มาปรับพื้นที่ของสนาม และบริเวณโรงเรียนซึ่งลาดเอียงมากประมาณ  15  องศา  ให้ราบเรียบ  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  8,300  บาท  และได้รับงบความอนุเคราะห์จากหน่วยทหารช่าง  ชป.  22  นำรถเกรดมาปรับสนามอีกครั้งหนึ่ง  โดยทางโรงเรียนออกค่าน้ำมันและอาหาร  เป็นเงิน 4,500  บาท  ทำให้สนามใช้การได้ตลอดปี

..  2534  ได้รับงบประมาณค่าติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรียน  และอาคารอเนกประสงค์  งบประมาณ  30,000  บาท 

-    ได้รับงบประมาณ ค่าก่อสร้างส้วมแบบ   สปช.  601/29  จำนวน  1  หลัง   ขนาด  6 ที่   ใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง   65,000  บาท 

-          ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  สปช.  105/29  จำนวน  1  หลัง 

    ขนาด  8  ห้องเรียน  ใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง  1,650,000  บาท 

-          ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  . 30 (พิเศษ)  จำนวน  1 ชุด (4 ถัง) 

ใช้งบประมาณค่าก่อสร้าง  65,000  บาท 

..  2535    ได้รับงบประมารค่าซ่อมแซมอาคารเรียน   แบบ  ศก.  04  โดยซ่อมแซมประตู หน้าต่าง กระดานฝาผนังบางส่วน  ใช้งบประมาณค่าซ่อมแซม  120,100  บาท

.. 2536 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างถังน้ำฝนจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท   ศรีสะเกษ  แบบสี่เหลี่ยม  ขนาดความจุ  20  ลูกบาศก์เมตร  จำนวน  1  ถัง

..  2539 ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างเรือนเพาะชำ  แบบ พ. 1  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  30,000  บาท   ปัจจุบันชำรุดใช้การไม่ได้ และได้ขอจำหน่ายแล้วเมื่อปี  ..2544

..  2543  ได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  งบประมาณ  100,000  บาท

.. 2546  ได้รับงบประมาณค่าซ่อมแซมหลังอาคารเรียนแบบ  ศก.  04  โดยซ่อมเปลี่ยนหลังคาใหม่  งบประมาณ  49,000 บาท

พ.ศ. 2548 ได้งบประมาณ จาก ไอ ซี เอส  จำนวนเงิน 40,000 บาท   จัดทำระบบประปาโรงเรียน

       -   ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ซึ่งได้รับงบประมาณการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ศรีสะเกษ   มูลค่า  100,000      

Additional information